Školská rada

Školská rada

V aktuálním funkčním (volebním) období pracuje ŠR ve složení:

p. Michal Orság, předseda, člen, zvolený za zákonné zástupce (rodiče)

p. Mgr. Jiří Krestýn, zvolený člen za zákonné zástupce (rodiče)

p. Mgr. Karin Davídková, členka, zapisovatelka, zvolena za zaměstnance školy

p. uč. Dana Vachalová, člen, zvolena za zaměstnance školy

p. Martin Šimák, člen, jmenovaný za zřizovatele

p. Ivana Koňaříková, členka, jmenovaná za zřizovatele

Školská rada je volený orgán a dle zřizovací listiny má 6 členů. Dva členy zvolí pedagogičtí pracovníci školy, dva členy zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků (rodiče) a dva členy jmenuje zřizovatel (Město Karolinka).

 

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Je tedy participativním orgánem. Náplň činnosti školské rady je dána (vymezena) tzv. školským zákonem:

 

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.