Prohlížíte si: Novinky /


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250, 756 05 Karolinka

IČO : 60 99 04 31

zobrazit na mapě

základní škola:   571 450 715

mateřská škola: 571 420 371

ředitel ZŠ a MŠ: 571 450 760

školní jídelna:    571 450 556

školní družina:   703 498 997

datová schránka: 69r7ry9

hlavní e-mail ZŠ: zskarolinka@vs.inext.cz

e-mail MŠ: materskaskolakarolinka@seznam.cz

Kalendář akcí

Anketa

Novinky

 

Změna cen stravného od října 2021 

Nové ceny stravného jsou zde


 

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2021 - 2024, informace pro rodiče žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Karolinka, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a vyzývá k podání návrhů kandidátů za volební skupinu: zákonní zástupci žáků. Vážení rodiče, v pondělí 4.října 2021 se uskuteční volby do školské rady na období 2021-2024. A to v době od 14,00 h do 17,00 h, ve vestibulu školy. Žádám Vás o podávání návrhů kandidátů z Vašich řad - tedy zástupců nezletilých žáků (rodičů), tedy projevení zájmu - chcete-li kandidovat. Buď přímo ve škole - písemně, nebo e-mailem na adresu: zskarolinka@vs.inext.cz – termín: do středy 29. září 2021, do 12,00 hodin. Přihlášku tedy můžete zaslat i jen e-mailem (uveďte prosím údaje: Vaše jméno a příjmení, datum narození, bydliště, dále jméno a třídu Vašeho dítěte, navštěvujícího naši školu). Z těchto návrhů bude sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která bude zveřejněna 29. září 2021 odpoledne na úřední desce u vchodu do školy a také na školních webových stránkách. Volební lístky dostanou všichni zákonní zástupci předem, prostřednictvím svých žáků, ve čtvrtek 30. září 2021.  Nebo obdržíte lístek (náhradní lístek) přímo ve škole, v době konání voleb, tedy v pondělí 4. října 2021 v době od 14,00 do 17,00 hodin. Výsledek voleb a kompletní seznam nových členů ŠR bude zveřejněn po skončení voleb, dne 5. října 2021, na úřední desce školy a webové stránce školy.  ... V Karolince dne 20. září 2021, Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy ...

Poučení  o ŠR a její činnosti: Školská rada podle školského zákona je zřízena na každé škole a z právního hlediska je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má tyto pravomoci: vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu na provozní náklady školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy. Rada školy se schází alespoň dvakrát ročně a její funkční období je tříleté. Ředitel školy nemůže být jejím členem. Podle rozhodnutí zřizovatele má školská rada šest členů: dva členové – zřizovatel (jmenováni), dva členové – pedagogičtí pracovníci školy (voleni pdg pracovníky školy), dva členové – zákonní zástupci nezletilých žáků školy (jsou voleni zákonnými zástupci žáků školy). (Informace byla vyvěšena na web, úřední desku školy - a do systému Bakaláři.)

 

Prodloužení provozu MŠ

Od 14.9.2021 je provozní doba mateřské školy prodloužena o půl hodiny, tedy do 16:00 hodin. (řš)

 

Aktuálně k 10.9.2021

Testování žáků ve školách bylo ukončeno 9.9.21. Povinnost nošení roušek (ústenek) - ve společných prostorách - zůstává zachována. Byly vytvořeny nové přístupy (hesla) do systému Bakaláři, pro všechny dosavadní zájemce - rodiče i žáky. V případě potřeby čtěte podstránku "Návody-Bakaláři". Od 1. září 2021 máme nové deskové sanitární příčky,  rekonstrukční práce proběhly v ZŠ v srpnu. V přípravě je vyhlášení voleb do školské rady (za volební skupinu rodičů - zákonných zástupců) - na období 2021-2024. Stručné informace budou zde - na webu školy. A také v Bakalářích. (řš)


Začal nový školní rok

1. září 2021 začal nový školní rok. Všichni žáci byli otestováni, obdrželi od třídních učitelů písemné informace, lístek "Souhlas...", dále v 1.tř. i formulář "GDPR", lístek pro aktualizaci osobních údajů žáka a rodičů (kontakty). A také  rozvrhy hodin. První tři ročníky používají i letos papírovou žákovskou knížku, všichni rodiče však mají přístup do systému Bakaláři. Informace k Bakalářům: čtěte prosím podstránku Návody-Bakaláři. (řš)

 umisteni uceben a trid 21-22

Zahájení školního roku v ZŠ – první den

Středa, 1. září 2021, od 8,00 h do 9,40 h: Příchod do ZŠ: na 8,00 hs ochranou úst – rouškou. Dezinfekce rukou - dávkovač u vchodu. Přechod do učeben ZŠ:  bez přezouvání ve vestibulu školy. V učebně ZŠ: povinné testování všech žáků – všech tříd, včetně prvňáků – jednotně ve dnech 1., 6. a 9. září 2021. (Výjimky uvedeny na konci textu.) Testování proběhne hned na první hodině. Po negativním testu žáci odloží ochranu úst a nosu v době výuky, v učebnách. Ve společných prostorách a o přestávkách zůstává ale povinnost roušek zachována. Proto by žáci měli mít na den dvě vlastní, čisté roušky. Netestovaní žáci – pokud odmítne žák test: musí po celou dobu pobytu ve škole mít respirátor. Pozitivně testování – budou izolováni a rodiče vyzváni tlf k vyzvednutí žáka a k informování lékaře. Po otestování žáci ZŠ obdrží klíček od své šatnové skříňky. A další informace od svých třídních učitelů. Stravování žáků ZŠ v jídelně: dne 1. září se lze přihlásit ke stravování. Vařit pro žáky ZŠ bude ŠJ od 2. září. Družina: přihlášky do školní družiny odevzdejte (pokud jste tak neučinili) do pátku 3. 9. – ve školní družině (vych. L. Šuláková). Děkujeme Vám za respektování pokynů, mimořádných hygienických opatření, vyhlášených státem. Výjimky z testování jsou stanoveny centrálně: Testovat se nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s  prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG). (Tyto skutečnosti musí být vždy doloženy, nestačí ústní prohlášení.)

Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy (26. a 27.8.2021)

 

 Soubory: